Společná tisková zpráva názorové platformy k dopisu ke Dřevěné knize MZe

V Praze dne 16. března 2011 - Vážený pane ministře, v pátek 4. března 2011 uspořádala stálá komise Senátu PČR pro rozvoj venkova veřejné slyšení ke Dřevěné knize (DK), jíž Váš resort předkládá k realizaci.

Většina přítomných kritiků, a to rovněž z řad členů komise a zástupců podnikatelského sektoru, se shodla na názoru, že Dřevěná kniha nepředstavuje Koncepci hospodářské politiky státního podniku Lesy ČR, jak je předkladateli nazývána,
ale pouhý koncept dvoukolové soutěže o veřejnou zakázku na těžební a pěstební služby a prodej dříví „při pni“.

Z jednání v Senátu PČR stejně jako z obsahu Dřevěné knihy vyplývá, že autory ani obhájci DK vůbec nebyla řešena otázka potenciálních dopadů DK do rozvoje regionálního podnikání a zaměstnanosti v oblasti lesního hospodářství a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu.

Autoři DK se tak zcela vyhnuli analýzám aktuálního stavu zaměstnanosti v oblasti služeb v lesnictví či v oblasti navazujícího dřevozpracujícího průmyslu, stejně jako například analýze dopadů DK do rozvoje venkova. V tomto smyslu je zejména alarmující otázka hrozícího vzniku regionálních monopolů na dodávky služeb pro Lesy ČR a na dodávky státního dříví dřevozpracovatelům. Právě tyto potenciální monopoly přitom zásadně ovlivní strukturu trhu v uvedených oblastech.

Ze záměru DK umožnit získat soutěžiteli až 20 % z celkového počtu územních jednotek vyplývá, že vítěz veřejné zakázky může ročně nakupovat služby až na více než desetině území lesů v České republice a zároveň prodávat objem 2 mil. m3 dříví, ale i více (při průměrné roční těžbě Lesů ČR 8 mil. m3 a respektování různých objemů těžeb na jednotlivých smluvních územích). Stejně tak je tedy možné, že bude sektor služeb a dříví Lesů ČR přerozdělen mezi pouhé čtyři vítěze tendrů. Připomínáme, že na území ČR v současnosti neexistuje subjekt podnikající v oblasti služeb v lesnictví, který by disponoval v přímém pracovním poměru (nikoli formou subdodávek) dostatečným počtem zaměstnanců či vlastní techniky pro zajištění prací na jedné pětině Lesů ČR, a stejně tak připomínáme, že kapacity největších pil v ČR dosahují jednoho milionu m3 dříví ročně, přičemž milion m3 zpracují pouhé dva zahraniční závody z celkového cca tisíce pil na území ČR.

Hrozí tak, že se drtivá většina podnikatelů v oblasti lesnických služeb a ve dřevozpracujícím průmyslu, zejména pak v regionech s dominantním zastoupením státních lesů, dostane do područí jednoho až čtyř nákupčích služeb či dodavatelů suroviny, kteří nejsou - na rozdíl od státního podniku Lesy ČR - vázáni jakýmikoliv závazky státu na poli rozvoje regionálního podnikání či státní lesnické politiky, zaměstnanosti a rozvoje venkova.

Takový stav jednoznačně navozuje rizika kartelových dohod se všemi negativními následky do podnikání a zaměstnanosti ve dřevozpracujícím průmyslu a službách pro lesní hospodářství – tzn. včetně rizik poškození investic tuzemských podnikatelů, poškození jejich konkurenceschopnosti zejména na zahraničních trzích, propouštění zaměstnanců až po likvidaci firem.

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že DK jako koncepční materiál nemá oporu ani ve schválení vládou, ani v oficiální lesnické politice státu (Národní lesnický program), ani v nadále absentující legislativě k obhospodařování státních lesů. Jsme přesvědčeni, že právě zákon o obhospodařování státních lesů, jako producenta poloviny dříví v ČR, měl schválení dlouhodobé koncepce zakázek a prodeje dříví Lesů ČR předcházet, stejně jako mnohem širší diskuze nad ním a samotnou Dřevěnou knihou.

Vzhledem k obavám z negativních dopadů realizace Dřevěné knihy do podnikání v oblasti lesnických služeb a dřevozpracujícího průmyslu, tedy i do zaměstnanosti na venkově, kde je řada pracovních míst vázána na regionální dřevozpracující průmysl a malé a střední lesnické firmy a živnosti, Vás, vážený pane ministře, jménem naší názorové platformy, která představuje kumulovaně cca 120 tisíc pracovních míst a 70 miliard Kč obratu, žádáme o:


A) odložení vypsání dvoukolové soutěže na služby a dříví Lesů ČR na červen 2011, což nijak neohrozí naplnění potřebných lhůt vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách tak, aby byly smlouvy vzešlé z tendrů Lesů ČR podepsány k 1. lednu 2012.


B) neodkladné zahájení doplňující široké diskuze k dopadům Dřevěné knihy do lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni MZe, a to za naší účasti a rovněž tak žádáme o dopracování potřebných analýz a zodpovězení nejméně těchto sedmi otázek:


1)Jaký je současný stav v regionálním podnikání a zaměstnanosti v sektoru navazujících lesnických služeb a dřevozpracujícího průmyslu a jaké potenciální pozitivní/negativní dopady do něj a do oborového podnikání přinese koncept soutěže na služby a dříví Lesů ČR dle Dřevěné knihy?

2)Jak je zabezpečeno, že se vítězi veřejné zakázky Lesů ČR nestanou firmy téhož vlastníka, jak je tomu například ve výsledcích tendru pro rok 2011 (firma Petra spol. s r.o. a T.E.P. Holz, s.r.o.), což dále umocní riziko monopolizace trhu?

3)Jaká je věrohodnost, účinnost a přesnost kontrolních mechanismů pro kvalitu a objem státního dříví prodávaného „při pni“, které Dřevěná kniha uvádí (tzv. „pařezové tabulky“ apod.)? Jsou všechny tyto mechanismy právně uchopitelné v případných sporech mezi prodávajícím a kupujícím?

4)Nebude díky modelu prodeje dříví „při pni“ a konceptu dvoukolové soutěže zvýhodněna pouze úzká skupina firem, která vytvoří regionální monopoly v oblasti služeb a prodeje dříví na úrovni krajů, stejně jako následně v oblasti dřevozpracujícího průmyslu?

5)Jak bude zabezpečeno zásobování středních a malých dřevozpracujících podniků, když se již dnes ukazuje model prodeje části dříví přes burzu – jak zaznělo na půdě Senátu dne 4. března – jako nefunkční?

6)Jak bude zabezpečeno zásobování dřevozpracovatelů vlákninovým dřívím, když je toto dříví silně poptáváno ze strany státem dotovaných výrobců „zelené“ energie?

7)Jak bude v lesích ve správě Lesů ČR vyloučeno otrocké zaměstnávání zahraničních dělníků v pěstební a těžební činnosti (viz. např. Lidové noviny, 28.2.2011) na úkor jména České republiky stejně jako na úkor českých podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, jak o tom v současnosti informují media?


Věříme, vážený pane ministře, že naše požadavky přijmete se vší vážností a jejich neodkladnou akceptací projevíte zájem o osud Dřevěnou knihou zásadně ovlivňovaných podnikatelů a zaměstnanců, které naše názorová platforma zastupuje.


S pozdravem


za Asociaci českých a moravských dřevozpracovatelů
(www.acmd.cz) prezident Ing. Zdeněk VALNÝ, Ph.D.

za Asociaci českých nábytkářů
(www.czechfurniture.com) prezident Ing. Martin ČUDKA

za Klastr českých nábytkářů
(www.furniturecluster.cz) předseda Ing. Radek BRYCHTA

za Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
(www.spzcr.cz) předseda Bedřich DANDA

za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
(www.svol.cz) předseda Ing. František KUČERA

za Svaz českých a moravských výrobních družstev
(www.scmvd.cz) předseda Jan WIESNER


V kopii:
1)Premiér vlády ČR pan Ing. Petr Nečas
2)Předseda Senátu PČR pan Milan Štěch
3)Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR paní Miroslava Němcová
4)Ministr průmyslu a obchodu pan Ing. Martin Kocourek
5)Předseda stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pan Petr Šilar
6)media
*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 17.03.2011Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
 • Vykracovanie materiálu efektívnejšie, produktívnejšie, lacnejšie a hlavne bezpečne!

  Spoločnosť WOOD & METALS, s.r.o. bola založená v r. 2001. Výrobný program tejto spoločnosti je zameraný na stavebné rezivo, rôzne prírezy a výrobu atypických paliet. Konateľom spoločnosti je Ing.Luboš Kvak, ktorý nám podal cennú spätnú väzbu k investícii do strojného zariadenia STÖRI MANTEL.
 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje Tekma SK, spol. s r.o.

  Spoločnosť Tekma SK, spol. s r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu ako výhradný distribútor drevoobrábacích technológií od renomovaných firiem ako Biesse, Costa, Cefla, ďakuje všetkým svojím zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom za podporu a pretrvávajúcu spoluprácu v roku 2012.
 • Smrad vanie z Národného lesníckeho centra (Redakčná poznámka)

  Minulý týždeň bola zverejnená informácia o neznámom portáli forestportal.nlcsk.org , ktorého vytvorenie si pred niekoľkými rokmi objednalo Národné lesnícke centrum (NLC) a na ktorý nám Európska únia prispela sumou 700-­tisíc EUR. Pre tých, ktorí túto správu nezachytili, je k dispozícií následovné video.
 • Víťaz veľtrhu Linumexpo 2012: 5-osé CNC obrábacie centrum HOLZ-HER

  Na tohtoročnej výstave Lignumexpo v Nitre si cenu veľtrhu v kategórii Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva odnieslo 5-osé CNC obrábacie centrum od firmy HOLZ-HER, model Pro Master 7225. Ako jediný CNC stroj na výstave mal konfiguráciu s 5-osím elektrovretenom, ktoré bolo možné priamo sledovať priamo pri obrábaní materiálov. Návštevníci mohli vidieť obrábanie masívneho dreva a aj MDF materiálov.
 • WEINIG GROUP na veľtrhu HOLZ-HANDWERK v Norimbergu

  Najväčší svetový drevársky a stavebný veľtrh v nemeckom Norimbergu naďalej znamená pre WEINIG GROUP úspech a víťazstvo. Vynikajúca nálada v plne obsadených halách svetového lídra z Tauberbischofsheim-u sa ukazuje každé dva roky ako magnet pre odborných návštevníkov. Nápadný je i vysoký podiel kvalifikovaných návštevníkov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.