TISKOVÁ ZPRÁVA AČMD k dopadům kroků vedení Lesů ČR a ministra zemědělství Ivana Fuksy do lesnicko-dřevařského sektoru

Ostrava, 31. leden 2011 - AČMD od června 2010 opakovaně upozorňuje vládu, poslance PSP ČR, tj. i členy zemědělského výboru a jeho podvýboru pro lesní hospodářství PSP ČR, stejně jako samotného ministra zemědělství Ivana Fuksu (ODS) na scénář likvidace regionálních dřevozpracujících firem následkem kroků kontroverzního managementu Lesů ČR a na hrozbu dalších škod v lesnicko-dřevařském odvětví. Marně. Ministr Fuksa namísto snahy komunikovat a vidět
situaci objektivně kryje management Lesů ČR a demagogickými postoji obhajuje výsledky jednoročního tendru či koncepci hospodaření Lesů ČR od roku 2012, která obsahuje netransparentní a diskriminační koncept veřejné soutěže na práce a dříví, přičemž tento koncept vznikl v době, kdy dozorčí radě Lesů ČR předsedal Pavel Drobil. Postoje nejvyšších kompetentních představitelů státu, stranicky příslušným k ODS a TOP 09, tak připomínají organizovanou záležitost.

Zemědělský výbor parlamentu vedený Pavolem Lukšou, poslancem TOP 09 za Moravskoslezský kraj, se výzvami AČMD zcela nezabývá (viz. jeho zasedání dne 19.ledna), následky tendru Lesů ČR či obsah Dřevěné knihy není schopen ani adekvátně vnímat, ani na ně konkrétně a včas reagovat (+++).

Podvýbor PSP pro lesní hospodářství nebyl jeho předsedou Jiřím Olivou (TOP 09), exšéfem Lesů ČR a spoluautorem modelu prodeje státního dříví „při pni“ (+) z roku 1992, s lhostejností či naopak s úmyslem dosud ani jednou svolán a problémy odvětví zcela ignoruje. Skandály Lesů ČR či problematický obsah Dřevěné knihy jsou přitom prostřednictvím medií dostatečně známé široké veřejnosti i poslancům PSP ČR, stejně jako jejich dopady do celého lesnicko-dřevařského odvětví.

AČMD informuje, že z řad jejich členů oznámila hromadné propuštění společnost Timber Mill s.r.o. provozující pilu v Ostravici (Frýdecko-Místecko). V pátek 28. ledna obdrželo výpověď z pracovního poměru zbývajících 99 kmenových zaměstnanců z původních 109. Primárním důvodem je totální nedostatek dříví v regionu po 1. lednu 2011, způsobený výpadkem dodávek dříví z Lesů ČR na trh.

„Následkem nezvládnutí zahájení prací ve státních lesích, které v našem regionu dominují, došlo po 1.lednu k obrovským výpadkům dodávek dříví na trh a k tlaku na jeho neúnosné zdražování. Po naší pile je vyžadováno navýšení ceny pilařské kulatiny oproti loňskému roku až o 40 %. Situaci nelze donekonečna řešit dodávkami dříví ze Slovenska. Stav je ekonomicky neúnosný. Kvůli nedostatku suroviny jsme přišli o zakázky, kterých jsme měli i přes složitou situaci v odbytu dostatek. Držet lidi dál na dovolených už neumíme.“ sděluje ředitel společnosti Timber Mill  ing. Karel Bystřický.

Situace společnosti přitom není ojedinělá. Následkem výpadku dodávek státního dříví na trh oznámila razantní omezení směnnosti s dopady do zaměstnanosti také velkopila společnosti Mayr Melnhof v Paskově u Ostravy (viz. TZ společnosti ze 13.1.2011). Jen v regionu Beskyd tak přišly o práci v oboru stovky lidí. Z řad členů AČMD k 1. lednu omezily následkem nedostatku suroviny výrobu rovněž další společnosti. Například na Vysočině, kde je stále vysoký podíl nepodepsaných smluv Lesů ČR, společnosti DDL (výroba na pilnici snížena k 1.lednu o 25 %, zrušeno 20 pracovních míst) či pila Kuklík (propuštěno 9 zaměstnanců).

„Ozývají se nám i firmy, které nejsou členy asociace, s tím, že řeší totožné problémy jako naši členové – omezují výrobu a propouští, řeší ekonomické problémy. Odhaduji, že ve dřevozpracujícím průmyslu přišlo díky zpackaným tendrům Lesů ČR od začátku roku v celé ČR o práci už nejméně na tisíc lidí. Firmy se sice snaží v návaznosti na podepisování smluv s vítězi tendrů výrobu obnovovat, ale získaní ztracených zakázek či promítnutí růstu cen suroviny do výrobků je obtížné. Zákazníci pil jsou nepořádkem v Lesích ČR rozhořčeni. Proti proexportně zaměřeným pilám hraje i silná koruna.“ sděluje prezident AČMD Zdeněk Valný.

AČMD odhaduje, že bude mít tento vývoj v konečné fázi i značně negativní ekonomické dopady na samotné vítěze tendrů i na podnik Lesy ČR, jehož očekávané výsledky se nenaplní.

„Krach partnerů Lesů ČR však znamená další výpadky dodávek státního dříví na trh ve druhém kvartálu, který bude díky netržnímu systému úpravy cen státního dříví „při pni“ postižen další snahou o nesmyslné, dále definitivně neúnosné zdražování dřeva.“ dodává prezident AČMD Zdeněk Valný.

Obava AČMD z likvidace tisíců pracovních míst v regionálním dřevozpracujícím průmyslu následkem konceptu tendru Lesů ČR a jeho úmyslným pozdním vypsáním se tak naplňuje. Hospodářské škody v regionech jsou citelné. Práci postrádají rovněž tisíce lidí v lesnickém odvětví.

„Nekompetentní vedení státního podniku a ministr Fuksa si mohou náklady státu na nezaměstnané z lesnicko-dřevařského oboru stejně jako související hospodářské škody v regionech rovnou odečíst z letošních zisků Lesů ČR.“ konstatuje prezident AČMD Zdeněk Valný.

AČMD na hrozbu škod ve dřevozpracujícím průmyslu upozornila veřejnost a poslance PSP ČR, tedy i členy utvářející se vlády, již ve své tiskové zprávě dne 27. června 2010. Dala jasně na vědomí, že nejzazším termínem pro zveřejnění oznámení o vyhlášení tendru Lesů ČR, tak aby lesní práce a od nich odvislé dodávky státního dříví na trh nebyly k 1. lednu 2011 přerušeny, se při respektování lhůt zákona o veřejných zakázkách jeví termín 4. 8. 2010.

Sděleními AČMD se nikdo z kompetentních představitelů státu nezabýval. Jednání s AČMD ministr Fuksa odmítl. Premiér Nečas na dopis AČMD z 2. září 2010 i přes urgenci dosud neodpověděl. Kritika tendrů byla vedením Lesů ČR i ministrem zemědělství Fuksou a jeho úřadem demagogicky odmítána. Dnes je však patrné, že byl tendr z rozhodnutí ministra a vedení Lesů úmyslně vypsán:

1) i přes dostatek času úmyslně pozdě, tedy až 16. září 2010

2) s vědomým rizikem, že smlouvy s vítězi nebudou včas podepsány a hrozí přerušení kontinuity prací ve státních lesích a dodávek státního dříví na trh po 1. lednu 2011

3) v podobě, která umožnila zvítězit spekulativním nabídkám s veškerými vyplývajícími riziky dalších komplikací při plnění zakázky Lesů v průběhu roku

4) v podobě, která způsobí ovládnutí většiny státního dříví několika spekulujícími překupníky z řad těžebně-obchodních firem, což potvrzuje neúspěch valné většiny ze 67 účastníků tendru či aktuální nabídky dříví z územních jednotek Lesů ČR firmami, které oficiálně smlouvy s Lesy ČR nepodepsaly

5) v podobě s netržním systémem úpravy cen dříví „při pni“ dle zpětného vývoje indexů cen surového dříví ČSÚ, který bude mít za následek další zdražení dříví „při pni“ do II. kvartálu.

6) s podobou smlouvy, v níž absentuje nutnost sečkat s odvozem vytěženého dříví z lesa do provedení kontroly dříví pracovníkem Lesů ČR (viz. článek IX., odst. 3 Smlouvy), což se aktuálně snaží Lesy ČR následkem kritiky z úmyslu umožnit krádeže dříví zajistit dodatky ke smlouvám s odvoláním na čl. XII. Odst. 13 Smlouvy

7) s podobou, která umožňuje prostřednictvím tzv. „neumístěné těžby“ dodatečné změny v předmětu zakázky, což potvrzují předané projekty těžební činnosti některým z vítězů tendru při podpisu smlouvy. Kvalitativní struktura dříví v těchto projektech se přitom obsahově liší od kvalitativní struktury uvedené v dokumentaci zakázky, na níž byla postavena nabídka vítěze.


AČMD doufá, že se situací v Lesích ČR bude na středečním zasedání 2. února 2011 zabývat vláda ČR a že si tato včas uvědomí rizika poškození investic dřevozpracujících podniků v ČR stejně jako ekonomických výsledků Lesů ČR následkem odborně i technicky nezvládnutého tendru na práce a prodej dříví v roce 2011 či následkem případné realizace kontroverzní koncepce Lesů ČR od roku 2012 - tzv. Dřevěné knihy ministra Fuksy.

AČMD se odmítá plést do personální politiky v Lesích ČR. Z pozice občanského sdružení však s odvoláním na úmyslně navozený stav v oblasti správy veřejného lesního majetku a jeho dopady do celého odvětví požaduje po premiéru Petru Nečasovi, aby neodkladně vyvodil či požadoval vyvození personální odpovědnosti vůči vedení Lesů ČR i ministru zemědělství Ivanu Fuksovi.


Vysvětlivky:

(+) Tzv. model P (prodej dříví při pni v celých kmenech). Způsob netransparentního prodeje dříví zavedený ve státních lesích v  roce 1992, kdy vlastnické právo ke dříví přechází ze státu na těžební firmu po skácení a odvětvení kmene u pařezu, čili při pni, a to bez účasti zástupce Lesů ČR, tzn. bez kontroly správnosti stanovení objemu kmene a jeho zařazení do kvality. Objem i kvalitu tak určuje sám kupec -  těžební firma. Tyto data až následně, v důsledku tzv. prodoudové výroby s využitím harvestorových technologií většinou až po expedici dříví z lesa, předává Lesům ČR, které jí na jejich základě fakturují za odebrané dříví.  Sortimenty vyrobené z kmene obchoduje těžební firma a Lesy ČR nemají o jejich struktuře informace. Model prodeje „při pni“, uplatňovaný Lesy ČR, dosud nepřevzal jediný z ostatních vlastníků či správců lesů v ČR či EU. Rozhodujícím faktorem na ekonomické výsledky hospodaření a zároveň hlavním příjmem vlastníka/správce lesa jsou přitom výnosy z prodeje dříví.

(++)Tzv. model OM (prodej dříví z odvozního místa v sortimentech). V lesnicky vyspělých zemích standardně používaný, historicky osvědčený způsob prodeje dříví, kdy je toto obchodováno v podobě z kmene stromu vyrobených sortimentů vlastníkem nebo správcem lesa. Těžební firma dodává pouze službu v podobě těžebních prací a transportu dříví z lesního porostu na odvozní místo (skládku). Transport dříví z odvozního místa ke zpracovateli zajišťuje vlastník/správce lesa či zpracovatel sám dle dohody smluvních stran. Způsob prodeje z OM umožňuje vlastníkovi lesa nejen vysoký stupeň kontroly kvality a objemu vyrobeného dříví, ale i jeho přímou účast na trhu se surovým dřívím a možnost ovlivňování a spolutvorby tohoto trhu. Stejně tak umožňuje ovlivňovat exportní bilanci a zaměstnanost v regionálním dřevozpracujícím průmyslu.  Model OM používají např. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,  městské a soukromé lesy sdružené ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), Rakouské spolkové lesy, Bavorské státní lesy, Saské státní lesy, státní lesy v Polsku, Maďarsku a další vlastníci v ČR a EU.

(+++) viz. např.:  http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/luksa-tendry-lesu-cr-5005.html*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 31.01.2011Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
 • Vykracovanie materiálu efektívnejšie, produktívnejšie, lacnejšie a hlavne bezpečne!

  Spoločnosť WOOD & METALS, s.r.o. bola založená v r. 2001. Výrobný program tejto spoločnosti je zameraný na stavebné rezivo, rôzne prírezy a výrobu atypických paliet. Konateľom spoločnosti je Ing.Luboš Kvak, ktorý nám podal cennú spätnú väzbu k investícii do strojného zariadenia STÖRI MANTEL.
 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje Tekma SK, spol. s r.o.

  Spoločnosť Tekma SK, spol. s r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu ako výhradný distribútor drevoobrábacích technológií od renomovaných firiem ako Biesse, Costa, Cefla, ďakuje všetkým svojím zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom za podporu a pretrvávajúcu spoluprácu v roku 2012.
 • Smrad vanie z Národného lesníckeho centra (Redakčná poznámka)

  Minulý týždeň bola zverejnená informácia o neznámom portáli forestportal.nlcsk.org , ktorého vytvorenie si pred niekoľkými rokmi objednalo Národné lesnícke centrum (NLC) a na ktorý nám Európska únia prispela sumou 700-­tisíc EUR. Pre tých, ktorí túto správu nezachytili, je k dispozícií následovné video.
 • Víťaz veľtrhu Linumexpo 2012: 5-osé CNC obrábacie centrum HOLZ-HER

  Na tohtoročnej výstave Lignumexpo v Nitre si cenu veľtrhu v kategórii Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva odnieslo 5-osé CNC obrábacie centrum od firmy HOLZ-HER, model Pro Master 7225. Ako jediný CNC stroj na výstave mal konfiguráciu s 5-osím elektrovretenom, ktoré bolo možné priamo sledovať priamo pri obrábaní materiálov. Návštevníci mohli vidieť obrábanie masívneho dreva a aj MDF materiálov.
 • WEINIG GROUP na veľtrhu HOLZ-HANDWERK v Norimbergu

  Najväčší svetový drevársky a stavebný veľtrh v nemeckom Norimbergu naďalej znamená pre WEINIG GROUP úspech a víťazstvo. Vynikajúca nálada v plne obsadených halách svetového lídra z Tauberbischofsheim-u sa ukazuje každé dva roky ako magnet pre odborných návštevníkov. Nápadný je i vysoký podiel kvalifikovaných návštevníkov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.