Rast cien ropy - surovín -lepidiel

2011-05-31, 06:51
Odpověď
Odpověď s citací

Rast cien ropy - surovín -lepidiel

Všeobecný prehľad – súčasný stav.

Za posledný štvrťrok sa uskutočnili významné zmeny na trhu surovín. Uvádzame ich vcelku, zoradené podľa kategórií.
Pre väčšinu technológií, je stálym problémom vzhľadom na vysoký dopyt a obmedzené dodávky surovín, ich stály prísun, či dokonca prideľovanie. V niekoľkých prípadoch, ak existujú takmer výhradní, monopolní dodávatelia, ich výpadok vo výrobe pre poruchu či údržbu, alebo iné problémy, spôsobujú reťazovú reakciu a znižujú celkovú ponuku na trhu, čo vedie k drastickému zvyšovaniu cien.
Ďalším problémom sú neustále rastúce ceny surovín, spôsobené najmä zvyšovaním cien ropy. Cena ropy Brent sa pohybuje v súčasnosti ( od začiatku mája 2011 ) nad 120 USD za barel. Do konca roka 2010
bola cena ešte na 90-95 USD, pred rokom asi 70-75 USD za barel. Pokračujúce politické napätie na Blízkom východe naznačuje, že ďalšie zvýšenie cien možno očakávať, najmä preto, že globálna
ekonomická situácia sa zlepší a dopyt po rope a jej derivátoch bude v dôsledku zvýšenej produktivity v ďalších odvetviach priemyslu spolu s intenzívnejšou cestnou dopravou rásť.
Náklady na suroviny sú tiež ovplyvnené zásadnými zmenami v chemickom priemysle, ktoré smerujú
prechod z " ťažkých" na " ľahké " ropné frakcie , a tie sú východiskovými materiálmi aj pre výrobu lepidiel. To znamená, že výroba jedného z najdôležiteších vedľajších produktov pre výrobu surovín pre lepidlá sa znižuje.
Nižšie sú uvedené niektoré významné dôvody zvýšenia cien takmer vo všetkých petrochemických produktoch. Okrem toho, energie a náklady na dopravu rastú rýchlejšie, než sa očakávalo.
Tento vývoj viedol k vyšším nákladom aj na všetky obalové materiály, najmä na plasty, ale tiež pre papier.
Aktuálna cena motorovej nafty je o 20 % vyššia ako v rovnakom čase v predchádzajúcom roku.
Všetky tieto faktory prispievajú k zvyšovaniu nákladov spojených s výrobou lepidiel, ktoré presahujú aj tie najpesimistickejšie predpovede.
H.B. Fuller kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti a pravidelnosti dodávok. Takto vznikajú dodatočné náklady, pretože chýbajúce suroviny musia byť importované z krajín mimo Európy.

Tavné lepidlá
Živice
Problémy vo výrobných prevádzkach niektorých dodávateľov, najmä v Európe, vznikajú zníženými prídelmi (kvótami) surovín v dôsledku globálneho nedostatku surovín, ktoré tak musí Európa získavať a dovážať z tretích krajín.
Cena živičnej gumy (prírodný latex) ostáva stále vysoká a v dohľadnej budúcnosti sa ráta ešte s miernym rastom jej ceny. Niektorí dodávatelia v súčasnosti síce plánujú otvoriť ďalšie výrobné kapacity, ale nie skôr ako koncom roka 2012, čo by následne malo sanovať rastúce požiadavky trhu v nadchádzajúcom období.
Spoločnosť H.B. Fuller bude ďalšou prestavbou produktovej rady znižovať závislosť od „problémových“ surovín. Sme presvedčení, že budeme môcť súčasných zákazníkov aj napriek rastúcim cenám aj naďalej zásobovať.

Polyméry
Celosvetový dopyt po EVA kopolymére, ktorý sa používa tiež pri výrobe solárnych paneloch, stúpa rýchlejšie, než sa očakávalo. To viedlo k zníženiu dodávok EVA kopolymérov pre lepidlársky priemysel.
Z tohto dôvodu rastú ceny rýchlejšie a vyššie, než sa očakávalo.
Skok v raste cien monoméru vinyl acetátu ( pozri nižšie ), sa tiež môže premietnuť do rastu ceny EVA.
Vysoká cena butadiénu, hlavnej súčasti SBS, vyháňa mimo iné náklady tiež dohora. Obsah butadiénu je vzhľadom k uvedeným zmenám dôvodom pre návrat k „ľahším“ základným surovinám
Cena iných polymérov, ako je SIS, SEBS, a dokonca aj metalocen polymérov sa vyvíja približne rovnako ako u SBS.

Vosky
Ponuka je stála, ale cena bude rásť v súlade cenami ostatných surovín, vychádzajúcich z ropy.

Disperzné lepidlá

Monomér Vinylacetátu ( VAM )
Pre celosvetový nedostatok kyseliny octovej v dôsledku výrobných problémov najväčších svetových dodávateľov musí byť zavedený prídelový systém pre spotrebiteľov VAM, výrobcov PVAc lepidiel. Ten spolu s rastúcim dopytom viedol za posledné štyri týždne ku zvýšeniu ceny VAM o viac ako 40%.
Situácia sa môže zlepšiť v priebehu najbližších 3-4 mesiacov, ale to nie je isté.
Pre viac informácií pozri samostatnú správu k VAM.
Správa bola spracovaná odborníkmi H.B. Fuller na základe informácií z odvetvia a názorov, vlastného výskumu a verejne dostupných spravodajských zdrojov. Aj keď sme spracovali súčasné informácie, nemožno zaručiť ich presnosť.

PVOH
Vzhľadom k tomu, že VAM je primárnym zdrojom PVOH, ceny tomu zodpovedajú a spolu s VAM budú rásť.

Emulzia vinylacetátu ( VAE )
VAM je tiež primárnym zdrojom VAE, čo je dôvodom pre značné ovplyvnenie jej ceny v súlade s terndom.

Akryláty
Dopyt je stále vysoký a dostupnosť ponúk je obmedzená taktiež prídelovým systémom. U tohto materiálu v súčasnej dobe ani v budúcnosti nepredpokladáme zlepšenie, pretože súčasné plány na zvýšenie kapacity pokryjú len aktuálnu potrebu celosvetového dopytu na trhu. Situácia ostane napätá.
Tlak na VAM zhoršuje problém, pretože niektorí spotrebitelia VAM budú chcieť prejsť na akrylát a to ďalej zvýši dopyt – cenu. Náklady rastú oveľa rýchlejšie ako sa očakávalo.

HMMC, polyuretán, lepidlá, na báze rozpúšťadiel


Rozpúšťadlá, etyl - acetát
Kyselina octová je ich dôležitou súčasťou. Rovnako ako u VAM. Rastúci dopyt spôsobuje nedostatok tejto suroviny na trhu, čo ženie cenu kyseliny octovej mimo ovládateľnú oblasť.
Ceny ostatných uhľovodíkových rozpúšťadiel rastú v súlade s cenou ropy.

Polyester / polyoly / izokyanáty
Izokyanáty sú v súčasnosti vzácne a niektoré triedy sú prideľované na grant. Globálne zvýšenie dopytu a veľmi zložitý výrobný proces znamenajú, že na strane ponuky bude aj naďalej pevne stanovené množstvo a v dohľadnej budúcnosti cena stále porastie.
Zvýšenie cien bolo ohlásené aj u polyéteru, kde je tiež vytvorený prídelový systém ako pre normálne polyoly polyéteru.
U surovín pre polyester je ponuka taktiež obmedzená, takže prirodzene ceny aj tu vybehli nahor.Balenie a náklady na dopravu
Ceny všetkých plastových obalov len v roku 2011 k dnešnému dňu vzrástli o viac ako 15 %, pričom ďalšie zvýšenie cien sa očakáva. V papierových obaloch nárast činí viac než 10 % v tomto roku a aj tu sa má začať ďalšie zvyšovanie cien.
Náklady na dopravu rastú výrazne v závislosti od cien ropy a poplatkov za užívanie komunikácií. My sme sa dostali v nákladoch na dopravu znova na maximá z roku 2008.
Aktuálna cena motorovej nafty (diesel) je o 20 % vyššia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Od začiatku roka zaznamenávame nárast cien o 4 %. Predpokladá sa ďalšie zvyšovanie cien pohonných látok v najbližších mesiacoch sa môže spomaliť len asi o 2 %.
Situácia je ešte umocnená ďalšími faktormi, ktoré majú rôzny dosah na jednotlivé štáty EÚ. Bude potrebné zohľadniť dôsledky ekonomickej krízy – zadĺženosť štátnych ekonomík, či zavedenie diaľničného mýta v ďalších krajinách...

Voľný preklad informácie vydanej H.B. Fuller Europe


Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.