VLÁDA: Lesné hospodárstvo dosiahlo vlani kladný hospodársky výsledok 40,62 mil. eur

Ťažba dreva v roku 2018 predstavovala 9,86 mil. metrov kubických.
Sociálne a zdravotné odvody predstavovali v roku 2018 sumu 67,52 mil. eur. Náklady dosiahli 1,020 mld. eur. Hospodársky výsledok lesného hospodárstva SR bol tak vlani kladný vo výške 40,62 mil. eur. Vyplýva to zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2018 (tzv. Zelená správa), ktorú v stredu schválila vláda.

Ťažba dreva v roku 2018 dosiahla 9,86 mil. metrov kubických . Vyťažilo sa 60,8 % ihličnatého a 39,2 % listnatého dreva. Z uvedeného objemu ťažby dreva sa 5,72 mil. metrov kubických (58 %) vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch, z toho 87,1 % ihličnatého dreva. „Realizovaná ťažba dreva bola nižšia ako celkový bežný prírastok (12 mil. kubíkov), t. j. ako objem dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie,“ informovalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Podľa súhrnných informácií o stave lesov výmera lesných pozemkov v Slovenskej republike v roku 2018 dosiahla 2,02 mil. hektárov (ha), z toho lesných porastov bolo takmer 1,948 mil. ha. Lesnatosť počítaná z výmery lesných pozemkov dosiahla 41,2 %. V lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny so zastúpením 63,1 %. Najvyššie zastúpenie má buk (33,9 %), smrek (22,5 %), dub letný a zimný (10,5 %) a borovica (6,7 %). Zastúpenie ihličnatých drevín (36,9 %) sa podľa Zelenej správy znižuje, najmä pri smreku v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov.

Celková zásoba dreva predstavovala 481,8 mil. metrov kubických hrubiny bez kôry. Zásoba ihličnatého dreva (198,63 mil. metrov kubických) sa v dôsledku častého poškodzovania najmä smrekových lesov znižuje. Naďalej pokračoval trend zvyšovania zásoby listnatého dreva (283,17 mil. metrov kubických). Priemerná zásoba dreva na hektár bola 248 metrov kubických. „V súčasnosti sú v dôsledku aktuálneho vekového zloženia lesov v SR historicky najvyššie zásoby dreva. Ich objem však už kulminuje; predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa budú zásoby dreva znižovať v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry,“ zhodnotilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Obnova lesa bola podľa údajov lesnej hospodárskej evidencie vykonaná na ploche 17,4 tis. ha. Prevládala umelá obnova (10,3 tis. ha) s podielom 59,4 %. Prirodzená obnova sa evidovala na ploche 7,1 tis. ha, resp. 40,6 % z celkovej obnovovanej plochy. Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa sa vykonala na ploche 13,9 tis. ha. „Z dlhodobého hľadiska sa podiel prirodzenej obnovy zvyšuje, čo vyplýva aj zo smerovania lesného hospodárstva k prírode blízkemu hospodáreniu, ktorého výsledkom by mali byť drevinovo aj vekovo diferencovanejšie lesy, ktoré sú spravidla stabilnejšie,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

V roku 2018 bolo vo vlastníctve štátu 784,7 tis. ha porastovej pôdy, čo predstavuje 40,3 % z celkovej výmery porastovej pôdy. Štátne organizácie v tomto období obhospodarovali 1,005 mil. ha porastovej pôdy. Ostatnú výmeru porastovej pôdy obhospodarovali neštátne subjekty lesného hospodárstva.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.