ENVIRO: Návrh opatrení pre Karpatské bukové pralesy je v pripomienkovom konaní

Výbor svetového dedičstva UNESCO v júli vyzval Slovensko, aby do februára budúceho roku prijala opatrenia na väčšiu ochranu slovenskej časti lokality zaradenej do svetového dedičstva UNESCO
BRATISLAVA 19. októbra (SITA) – Ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva a zahraničia predložili do pripomienkového konania návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Výbor svetového dedičstva UNESCO totiž v júli vyzval Slovensko, aby do februára budúceho roka definitívne určilo hranice lokality a jej nárazníkovej zóny, zaistilo ochranu pred ťažbou dreva a lovom zveri, dopracovalo integrovaný manažmentový plán a podporilo udržateľný cestovný ruch. Na návrhu opatrení pracovala medzirezortná pracovná skupina zložená zo všetkých zainteresovaných.

Od úpravy hraníc všetkých štyroch slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón závisí adekvátne zabezpečenie ochrany a starostlivosti o toto územie. Návrh modifikuje hranice nárazníkových zón, v prípade lokalít Havešová a Rožok hranice spresňuje podľa hraníc už existujúcich národných prírodných rezervácií rovnakého mena. Spresnenie hraníc má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany pred ťažbou dreva a lovom zveri, ktorá je v súčasnosti dostatočne zabezpečená v dvoch zo štyroch oblastí, a to v lokalitách Havešová a Rožok. V ich prípade zároveň ide o národné prírodné rezervácie s 5. stupňom ochrany, kde je ťažba i lov zakázaná. V častiach Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat sa pripravuje rozšírenie území s 5. stupňom ochrany vyhlásením troch nových prírodných rezervácií Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec. V prípade nárazníkovej zóny sa bude uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie lesa.

Z ekonomického hľadiska bude mať obmedzenie ťažby určité finančné dopady na neštátnych vlastníkov a nájomcov lesov, ktorým podľa zákona patrí náhrada. V dlhodobom horizonte bude potrebné zamerať sa predovšetkým na vytvorenie alternatívnych zdrojov ekonomických a pracovných príležitostí. Ako potenciálny a doposiaľ nedostatočne využitý zdroj rozvoja regiónu je cestovný ruch a súvisiaci sektor služieb. Návrh pripomína, že značka UNESCO priťahuje univerzálnu pozornosť, ktorá predstavujú veľký potenciál pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu na lokálnej úrovni. Podmienkou je ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry a vyriešenie pretrvávajúcich problémov niektorých obcí s dostupnosťou vody. Zamerať sa bude tiež potrebné na rozširovanie a skvalitňovanie služieb pre turistov.

Ďalším z opatrení, ktoré Výbor svetového dedičstva požaduje zabezpečiť, je dopracovanie chýbajúceho integrovaného manažmentového plánu. Takýto plán bol zatiaľ spracovaný pre tri slovenské UNESCO lokality v rámci Národného parku Poloniny. Z hľadiska zastavenia ťažby bude nutné pripraviť aj návrh zmeny programov starostlivosti o lesy.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.