Provozujete pilu nebo komunální skládku? A víte, jak využít dřevěný odpad?

Třídění a zpracování odpadů je nezbytné pro snížení množství odpadů ukládaných na skládkách tuhého komunálního odpadu.
Vytříděné, drcené a magneticky separované odpady se recyklují do výrobků s nižšími nároky na vlastnosti nebo se využívají pro energetické účely.
Jednou z možností využití vytříděného stavebního a domovního odpadu je výroba dřevěných briket pro komerční účely.

Nejvhodnějšími materiály pro briketování však zůstávají piliny a štěpka z dřevařské nebo lesní výroby. Tyto materiály je nutné vysušit na vlhkost do 12% ve stavebnicové lince BRISUR. Složení linky je velmi flexibilní podle požadavků na umístění i na zpracovávaný druh materiálu.

ČÁSTI BRIKETOVACÍ LINKY BRISUR:PŘIHRNOVACÍ ŠNEK je umístěn ve skladu suroviny většinou pod přístřeškem. Šnek přihrnuje z navezené hromady pilin materiál do dopravníku, který zásobuje třídič před násypkou sušárny. Střed otáčení šneku je nad násypkou dopravníku. Pohyb šneku po půlkruhu je řízen čidly pro snímání hladiny materiálu v násypkách dopravníku a sušárny. Obsluha doplňuje materiál do vymezeného prostoru. Po vyprázdnění skládky je možné šnek vrátit do původní polohy nebo ručně obrátit směr jeho pohybu.

VIBRAČNÍ TŘÍDIČ  se sítem s kruhovými otvory se používá pro oddělení velkých kusů kůry nebo dřeva z pilin. Vibrační motor se sítem pohybuje tak, aby se materiál rozložil do tenké vrstvy na sítu. Velké kusy po sítu sjedou do přistaveného kontejneru, drobný materiál propadne sítem přímo do násypky sušárny nebo na další dopravník.

DOPRAVNÍKY pásové se používají pro přepravu nevytříděného materiálu. Za třídičem pilin je materiál většinou dopravován šnekovými dopravníky. Jejich výhodou je bezprašný provoz.

BUBNOVÁ SUŠÁRNA PILIN BUS je soubor zařízení, která tvoří jeden funkční celek – sušící buben, násypka a výsypka sušárny, kotel, cyklon, ventilátor, propojovací potrubí a elektrický rozvaděč s regulací sušárny.

Sušící buben je ocelový svařovaný jednoplášťový izolovaný válec, který je z čelní strany napojen na násypku sušárny a přívod horkých spalin a ze zadní strany je uzavřen výsypkou materiálu s vynášecími šneky. Výhodou jednoplášťové konstrukce je velká úspora elektrické energie, protože materiál je sušárnou dopravován pouze otáčením šikmo skloněného bubnu. Sušárna pracuje kontinuálně, dávkování pilin je regulováno řídicím systémem. Suché piliny jsou vynášeny ze sušárny šnekovým dopravníkem, který plní funkci turniketu do zásobníku suchého materiálu briketovacího lisu. Sušárna je vytápěna přímo spalinami z kotle pro spalování dřevěného odpadu

Kotel spaluje dřevo na pevném roštu. Vysokou účinnost a kvalitu spalování zajišťuje dvou komorová konstrukce kotle s klenutou spalovací komorou. Vyzdívka kotle je ze šamotových cihel. Optimálním palivem je štěpka s délkou menší než 20 mm s vlhkostí do 30%. Násypka kotle může být doplňována automaticky šnekovým dopravníkem z násypky sušárny. Spaliny z kotle se ochlazují studeným vzduchem na teplotu 300 až 500° C a jsou do sušárny nasávány ventilátorem pro odtah páry. Řízení vlhkosti sušeného materiálu je nepřímé. Vlhkost se reguluje dávkováním suroviny do sušárny tak, aby se teplota odcházející páry udržovala na konstantní hodnotě nastavené obsluhou sušárny.

Odtahový ventilátor je umístěn na konci vzduchotechnického potrubí a dopravuje páru ze sušárny do komína. V celé sušárně včetně kotle je mírný podtlak, který zabraňuje úniku zplodin z technologie do prostoru obsluhy. Sušicí vzduch vynáší ze sušárny jemný dřevěný prach, který je odloučen ve dvoustupňovém cyklonu. Emise tuhých znečišťujících látek splňuji požadavky normy pro ochranu ovzduší.

Obsluha sušárny spočívá ve stálém dohledu nad správným chodem jednotlivých zařízení, nastavování požadovaných teplot regulátorů vstupní a výstupní teploty, doplňování materiálu na skládku suroviny, sledování hladiny materiálu v násypkách sušárny, kotle i briketovacího lisu. Další povinností obsluhy je drobná údržba spočívající v čištění dopravních tras od zachycených předmětů, mazání předepsaných míst vazelínou, čištění kotle od popela a písku ze spáleného dřeva.

Briketovací lisy BrikStar 200, 400 a BrikStar MAGNUM se instalují v počtu podle požadovaného výkonu linky. Materiál je do násypky lisu kontinuálně dopravován šnekovým dopravníkem ze sušárny pilin. Brikety vycházejí z lisu potrubím ke zvolenému místu balení, např. přímo do PE pytlů v rotačním stojanu. Do linky je možné zařadit briketovací lisy BrikStar s různými typy raznic - raznice válcového tvaru o průměru 55 mm, raznice hranaté 55 x 55 x cca 60 mm a nový lis BrikStar MAGNUM s raznicí na hranaté brikety o rozměrech 135 x 65 x cca 90 mm. Brikety mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost 15 - 18 MJ/kg.


DALŠÍ VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍDRTIČE je možné použít pro přípravu suroviny, jejíž rozměry přesahují povolenou velikost 15 mm. Brikety nelze vyrábět pouze ze samotného drceného materiálu bez přídavku pilin. Podíl pilin by měl být alespoň 50%. Podle typu suroviny instalujeme vhodný drtič. Nožová sekačka pro dlouhé kusy dřeva, kladivový šrotovník pro slámu nebo drtič s jedním pomaloběžným rotorem pro kusový odpad. Vždy by měl být drtič vybaven sítem s průměrem otvoru menším než 15 mm. Příkon drtiče je závislý na hodinovém výkonu i na vlastnostech materiálu. Příkony drtičů se pohybují od 15 kW do 50 kW.

SEPARÁTOR KOVU je méně obvyklou součástí technologické linky. Jeho instalace se doporučuje zejména při zpracování nakupované suroviny neznámého původu. Pod dopravním pásem reverzačního pásového dopravníku je indukční indikátor, který zaznamená přítomnost kovu v surovině. Dopravník odděluje změnou směru pohybu znečistěný materiál, který padá do přistaveného kontejneru.

TECHNICKÉ ÚDAJE SPALINOVÉ BUBNOVÉ SUŠÁRNY BUS 200 AŽ 1000TECHNICKÉ ÚDAJE BRIKETOVACÍ LINKY BRISUR 200 AŽ 1000Celá technologická linka splňuje požadavky norem bezpečnosti. Pro potřeby certifikace byl vypracován protokol rizik a ověřena oprávněnost vydávat certifikát o shodě CE. VÚ Radvanice provedl měření z hlediska nebezpečí výbuchu a požáru a Státní správa Požární ochrany vydala souhlasné stanovisko s provozem této technologie. Buben sušárny a odlučovače mohou být vybaveny potrubím s rozprašovacími tryskami pro přívod požární vody.

BRIKLIS zajišťuje vše od technologického projektu, který obsahuje půdorysné umístění technologie do výrobního objektu, popis a specifikaci jednotlivých zařízení a požadavky na stavební úpravy, až po montáž, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy.

Vytvoření přidané hodnoty zhodnocením výrobního odpadu, jednoduchá montáž, možnost demontáže a přesunutí linky za materiálem, snadné přizpůsobení výrobním prostorám, bezpečnostní prvky pro lisování odpadu neznámého původu
a atest a certifikace zařízení jsou přednosti této technologie. Briketování přináší velké výhody, ze kterých profituje nejen životní prostředí, ale při větším objemu zpracovávaného materiálu i sám provozovatel.

www.briklis.cz

BRIKLIS, spol. s r.o.
391 75, Malšice 335
email: info@briklis.cz
IČO: 43833497
DIČ: CZ43833497


Příspěvky autora BRIKLIS, spol. s r.o.
 • Nabízet nové produkty bylo před dvaceti lety mnohem jednodušší než dnes, říká zakladatel firmy BRIKLIS

  Malšická firma BRIKLIS, spol. s r.o. bude tradičně na veletrhu WOOD-TEC prezentovat hydraulické briketovací lisy pro zpracování odpadů briketováním. Stroje značky BrikStar od firmy BRIKLIS na výrobu briket ze dřeva, kovu, papíru, polyuretanu a dalších materiálů v současnosti znají v mnohých zemích světa.
 • Provozujete pilu nebo komunální skládku? A víte, jak využít dřevěný odpad?

  Třídění a zpracování odpadů je nezbytné pro snížení množství odpadů ukládaných na skládkách tuhého komunálního odpadu. Vytříděné, drcené a magneticky separované odpady se recyklují do výrobků s nižšími nároky na vlastnosti nebo se využívají pro energetické účely. Jednou z možností využití vytříděného stavebního a domovního odpadu je výroba dřevěných briket pro komerční účely.
 • Nemá to kabel a přece se točí

  Olda Brousek a Zbyněk Svěrák jsou dobří přátelé. Oba jsou truhláři, kteří rozumí své práci a mají jí rádi. Jejich truhlárny jsou 30 km od sebe a tak si ani nekonkurují. Spíše si pomáhají. A také se rádi vsázejí, vždy o něco k jídlu nebo pití, aby si to pak oba užili. Olda má větší dílnu a 3 zaměstnance. Zbyněk pracuje jen se svým synem. Někdy mají práce, že nevědí kam skočit a někdy si ji šetří, protože zakázky nejsou.
 • Nejlevnější a nejvybavenější lis pro porovnání na stánku BRIKLIS P 7

  Firma BRIKLIS se pravidelně účastní veletrhu PRAGOLIGNA. Letos představíme osvědčená zařízení pro využití spalitelného odpadu včetně balení briket. Na stánku P 7 v pravém křídle můžete shlédnout nejmenší a nejlevnější briketovací lis BrikStar EK a porovnat jej s nejvybavenějším lisem BrikStar 30-12 vhodným i pod odsávání. Na tento lis bude napojen pytlovač s pohonem od posuvu briket.
 • Máte malou truhlářskou dílnu a chcete ušetřit za palivo?

  Malé, levné a spolehlivé briketovací lisy BrikStar EK20 a nový EK40 Vám pomohou.

  Přejete si vidět lis BrikStar EK v provozu? Navštivte nás na výstavě PRAGOLIGNA 2012 v Praze Holešovicích, v pravém křídle Průmyslového paláce, číslo stánku 8. Rádi Vám lis předvedeme a vše vysvětlíme. Briketování se nyní vyplatí i malým producentům suchých dřevních odpadů. Ukazuje to 50 prodaných lisů BrikStar EK20 od ledna 2012.
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.