TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.


Text TZ Lesů ČR a insolvenčního návrhu na LESS & Forest zavdává podezření, že Lesy ČR prodaly „při pni“ dlužníkovi v srpnu a září 2012 dříví nejméně za 445 mil. Kč v situaci, kdy:
a) disponovaly bankovními garancemi ve výši pouze 426 mil. Kč
b) evidovaly pohledávky za červencové či starší dříví v objemu nejméně 186 mil. Kč
c) docházelo k prodlení plateb ze strany dlužníka až o 30 dnů, což zásadně zhoršilo jeho rating a míru krytí pohledávek (v insolvenčním návrhu na LESS & Forest z 27.9.2012 dlužník tvrdí, že „splácel závazky včas, případně s prodlením nepřekračujícím 30 dní“)
d) s vysokou pravděpodobností evidovaly u dlužníka další několikasetmilionové pohledávky v podobě „pohledávek sankčních a podmíněných“, pod kterými si lze představit například pokuty za neplnění smluvních ujednání či staré dluhy účelově transformované do formy specifických půjček, apod.

Pokud nyní Lesy přiznávají, že za výše popsané situace jednaly s LESS & Forest dne 26.9.2012 a nedohodly ani nepožadovaly bezodkladné omezení či zastavení těžby a odvozu dříví z lesa tak, aby předešly dalšímu navýšení rizik újem, vyvolávají důvodné podezření, že šlo o jednání v rozporu s povinnostmi při správě cizího majetku. Byť dříví vytěžené v září nebylo ještě v tento den díky pro stát nevýhodnému systému prodeje dřeva „při pni“ vyfakturováno, musely si být Lesy vědomy, že rizika z obchodního styku převyšují bankovní garance nejméně o 150 mil. Kč a že hrozí další nečekané komplikace a sankční pohledávky.

TZ LČR také navozuje dojem, že Lesy umožnily dlužníkovi v posledních třech měsících před vyhlášením insolvence meziměsíčně navyšovat objem těžeb, resp. závazků vůči LČR z obchodního styku odhadem až o cca 20 %, což s ohledem na výše popsanou situaci považuje AČMD za mimořádně podezřelé jednání.

Že by objemné sankční pohledávky za chování dlužníka při realizaci veřejné zakázky vznikly teprve na začátku října? Nevěříme. Pokud Lesy ČR umožnily dlužníkovi těžit naplno i v září či dokonce porušovat smluvní povinnosti, musely tak činit s vědomím řady problémů v činnosti tohoto partnera, kterému uvalily sankce. Nechť policie prozkoumá, jak byl plněn předmět veřejné zakázky i v jiných oblastech těžební a pěstební činnosti, než byla těžba lukrativního dříví, a kdo za tento stav nese osobní odpovědnost.“ doplňuje názor AČMD její prezident Zdeněk Valný.

AČMD je nadále názoru, že bankovní garance plateb za dříví úmyslně nekryjí riziko ekonomických újem na straně Lesů ČR, a že právě s tímto skrytým cílem došlo i k redukci počtu smluvních územních jednotek (SÚJ), resp. soutěží z 258 na 117 (viz. Dřevěná kniha, resp. Usnesení vlády č. 84 ze dne 2.2.2011, jejímž spoluautorem je předseda DR Lesů Zámečník) tak, aby bylo významně navýšeno riziko pro stát. A aby mohlo být zadavatelem argumentováno, že potřeba „široké soutěže“, dostupné i pro menší firmy, neumožňuje na takto velkých SÚJ požadovat výši bankovních garancí adekvátní průběžným závazkům vítěze tendru, respektive rizikům. Malé a střední firmy však ve skutečnosti nedosáhly na většinu takto koncipovaných soutěží především z důvodu nedostatečných výrobních kapacit a vlastního kapitálu. Řada z nich se proto do soutěží ani nehlásila. A „širokou soutěž“ tak nakonec imitovaly především přihlášky dceřiných společností z holdingu LESS, které však po prvním kole na soutěž rezignovaly.

Dnešní demagogické alibi Lesů ČR za situace, kdy jsme před tímto scénářem loni včas varovali ministra a přes něj i Lesy, nelze akceptovat. Připomínám, že naše kritika byla Lesy ČR přehlížena či tvrdě odsuzována, že jsme čelili vyhrožování žalobami či pomlouvám, že naše podněty cíleně ignorovaly i parlamentní výbory řízené šíbry TOP 09 Lukšou a Olivou, kterým stejně jako premiérovi Nečasovi zasíláme naše tiskové zprávy a přesto nechali Dřevěnou knihu včetně systému nedostatečných bankovních záruk či nesmyslné indexace cen, kterou například Jiří Oliva nyní ex post kritizuje, hladce projít sněmovnou i vládou. Za této situace je dnešní samoobhajoba Lesů zcela absurdním, i když očekávaným krokem ve stavu, v němž se octly dobrovolně s požehnáním jmenovaných.“ konstatuje prezident AČMD Zdeněk Valný.

Stabilním názorem AČMD je, že k takto koncipovaným soutěžím vůbec nemělo dojít a že měl ministr Bendl po loňském jednání s AČMD, kdy ještě nebyly s vítězi podepsány smlouvy, neodkladně prověřit popsaná rizika a usilovat o zrušení všech či maximálního možného počtu tendrů. A požadovat po Lesích návrat k 258 SÚJ s oddělenou soutěží o dříví od soutěže na dodávky služeb a s prodejem alespoň poloviny dříví ve vlastní režii LČR (např. formou aukcí sortimentů). Zrušení tendrů zákon umožňoval a u pětiny z nich se tak i stalo, díky čemuž byl také LESS & Forest, který nedosáhl na potřebné bankovní garance na všechny vyhrané SÚJ, ušetřen propadnutí objemných jistin a tím i dalšímu prohloubení jeho ekonomické ztráty vykázané za rok 2011.

V tomto smyslu AČMD rovněž dementuje nepravdivé informace, že požadovala pouhé „vyloučení“ LESS & Forest ze soutěží. Požadovala totiž jejich kompletní zrušení a revizi Dřevěné knihy.

AČMD také doufá, že protikorupční policie rovněž prošetří, zda-li při realizaci veřejné zakázky Lesů nedošlo i k dodatečnému zvýhodňování soutěžitele, protože závazný vzor smlouvy, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné soutěže a který limitoval ekonomické možnosti soutěžitelů či uvažování zájemců o soutěž, neobsahuje klausuli o umožnění „prodlení plateb nepřekračující 30 dní“, o kterém hovoří insolvenční návrh podaný na LESS & Forest dne 27.9.2012, ani klausuli o možnosti převodu pohledávek do jiné podoby, např. do podmíněné pohledávky.

Předpokládáme, že podnikatelsko-mocenské klany parazitující od devadesátých let na Lesích ČR sahají až ke špičkám politické reprezentace země a budou chtít ve vedení Lesů nadále své lidi, jakési ovladatelné „vojáčky“ v čelní linii, kteří jim zajistí vliv na obchodní činnost státního podniku. Dosazení těchto loajálních „vojáčků“ do čela Lesů je pro ně důležité už jen kvůli zametání podezření z rozsáhlého porušování povinností při správě cizího majetku při prodeji státního dřeva po roce 1992. Svou roli hraje pravděpodobně i správa miliardových rezerv Lesů a záměr privatizace podniku, na kterou může potenciální „investor“ použít i miliardy Lesů uložené v soukromých bankách.“ doplňuje prezident AČMD Valný.

Doufejme proto, že policie prošetří i vznik dvěstěmilionových nedobytných pohledávek Lesů za zkrachovalou CE Wood a.s. a že exmanažeři dlužníků či jejich dceřiných společností nebudou dál angažováni v manažerských funkcích věřitele - tedy Lesů ČR, které se nyní podivují nad tím, že policií není vyšetřován dlužník, když na něj samy žádné trestní oznámení nepodaly. Doufejme, že z těchto insolvenčních kauz nevznikne ani precedens pro beztrestné tunelování Lesů ČR a dalších věřitelů. Ale počkejme si nejprve na jméno nového ředitele LČR. A na jméno nového kmotrovského „TOP“ ministra zemědělství.“ uzavírá prezident AČMD.


Příloha:

Zavedené bankovní garance zajišťují pohledávky Lesů ČR (TZ LČR z 27.11.2012)Hradec Králové, 27. listopadu 2012 – Lesy České republiky, s.p. (dále LČR) vyjadřují podiv nad mediálními zprávami, dle nichž je má Policie ČR prošetřovat kvůli neschopnosti LESS & FOREST s.r.o  platit LČR za odebrané dříví. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, je to pro LČR naprosto nepochopitelné. Věřitel (LČR) je vyšetřován za to, že mu dlužník LESS & FOREST neplatí za odebrané dříví, to je značně paradoxní. Neměl by být předmětem vyšetřování spíše dlužník a jeho management?

Dle médií má být šetřeno, jestli LČR nemohly předejít situaci, kdy jim ze strany společnosti LESS & FOREST nebyla za část odebraného dříví zaplacena kupní cena. Takové situaci prý mohlo být předejito zavedením vyšších bankovních záruk v tendru na provádění lesnických činností, případně nepodepisováním smluv s vítěznými uchazeči, o nichž je mediálně sdělováno, že jsou „adeptem na insolvenci“.

K názorům, že LČR neměly podepisovat lesnické smlouvy se společností LESS & FOREST jako „adeptem na insolvenci“, LČR uvádějí, že jako veřejný zadavatel musí při realizaci zadávacích řízení postupovat striktně podle zákona o veřejných zakázkách. Při „podezření na insolvenci“ není dle zákona o veřejných zakázkách možné uchazeče o zakázku ze zadávacího řízení vyloučit, není možno takovému uchazeči ani odepřít uzavření smlouvy, pokud v zadávacím řízení uspěje. K tomu LČR doplňují, že dle rozhodovací praxe ÚOHS paradoxně ani nesmí odepřít uchazeči, který jim neuhradil pohledávky po lhůtě splatnosti, účast v zadávacím řízení o veřejnou zakázku. Pokud by LČR postupovaly tak, jak by dle názorů některých laiků a médií postupovat měly, tedy vyloučily ze zadávacího řízení o lesnickou zakázku subjekt, o němž se hovoří jako o adeptu na insolvenci, porušily by tím přinejmenším zákon o veřejných zakázkách. LČR se mohou zákony „jen“ řídit, nejsou subjektem, který by je tvořil či závazně vykládal.

K bankovním garancím (BG) na zajištění závazků smluvních partnerů vůči LČR tyto uvádějí, že celoplošně zavedly BG do tendrů na provádění lesnických činností od r. 2011 jako reakci na stav z tříletých tendrů z roku 2007, kdy nebyly závazky smluvních partnerů zajištěny vůbec (zákon jejich zavedení neukládá).

LČR zavedly BG i přes veřejnou kritiku. Odpůrci BG tvrdí, že omezují přístup zájemců k zakázkám, protože na ně někteří menší a střední podnikatelé „nedosáhnou“, čímž se zvyšuje prostor pro kartelizaci odvětví. Obhájci vysokých BG tvrdí, že musí být tak vysoké, aby jistily do poslední koruny možné dluhy lesnických společností za LČR.

Po zvážení všech rizik a s ohledem na doporučení Transparency International neomezovat podmínkami zakázky účast většího množství uchazečů přistoupily LČR v tendru na provádění lesnických činností 2012+ (zadávací řízení, na jehož základě byla s LESS & FOREST uzavřena drtivá většina předmětných smluv) k takovému nastavení výše BG, která umožnila širokou soutěž, zajistila co nejvyšší možný výnos pro státní podnik a nezvýšila riziko zrušení zadávacího řízení ze strany ÚOHS, a zároveň, která zajistila splnění pohledávek LČR do té míry, že zakázka bude s ohledem na výnosnost vysoce rentabilní. Aktuální ekonomické výsledky Lesů ČR za rok 2012 tuto správnost nastavení BG potvrzují.

LČR spočetly, že by pokles výnosu z tendrů na provádění lesnických činností 2012+ při odečtení nabídek firem, které by při vyšší požadované BG pravděpodobně nepodaly konkurenční nabídku, činil stovky milionů Kč - pokud by tedy maximalizovaly výši BG až na plné zajištění pohledávek, tratily by zjevně více, než kolik bude z titulu pohledávek z obchodního styku uspokojováno v insolvenčním řízení LESS & FOREST. Pokud by LČR nastavily BG výše, byly by zase předmětem kritiky, tentokrát takové, že uzavírají soutěž o zakázky, porušují zákony, „nadržují“ jen velkým podnikatelům a v neposlední řadě, nevydělávají dost. Možná by pak proto i byly předmětem vyšetřování Policie ČR.

LČR opakovaně uvádějí, že přihlásily do insolvenčního řízení LESS & FOREST pohledávky za celkem cca 1,4 miliardy Kč – z této částky ale jsou cca 1,12 miliardy Kč pohledávky sankční či podmíněné. Zajištění takových pohledávek pomocí BG je nejen z praktického, ale  i právního hlediska nemyslitelné. Co se týče pohledávek z obchodního styku (za odebrané dříví, smluvní pokuty a úroky z prodlení), po dočerpání BG by měla být konečná výše pohledávek cca 205,8 mil. Kč. Celková výše BG k zajištění pohledávek LČR za LESS & FOREST byla 426 milionů Kč.

Velký objem pohledávek přitom vznikl v důsledku nekalého jednání vedení LESS & FOREST, zejména jednatele Ing. Mičánka. LESS & FOREST ještě dne 26. 09. 2012 jednal s vedením LČR o standardním výkonu prací a úhradě pohledávek LESS & FOREST, a sdělil, že provoz společnosti bude zachován, že nebude těženo nad objem BG a že závazky budou postupně hrazeny (byly přislíbeny i konkrétní úhrady). Dle domluvy pak byl následující den (27. 09. 2012) LČR doručen dokument s návrhem dalšího postupu podepsaný Ing. Mičánkem. Přitom za několik hodin byl podán dlužnický insolvenční návrh na LESS & FOREST opět podepsaný Ing. Mičánkem.

V době, kdy měl LESS & FOREST zjevně vyhotoven dlužnický insolvenční návrh, jednal naoko s LČR o tom, jak zachovat těžbu dříví v lese a jak postupně hradit pohledávky LČR. LČR jsou toho názoru, že vedení LESS & FOREST se je snažilo uvést v omyl, a to pravděpodobně proto, aby LESS & FOREST mohl dále těžit, přebírat a odvážet dříví, o němž však již vedení LESS & FOREST u muselo vědět, že jej nezaplatí - a také celé 3 dny (do vyhlášení insolvence dne 1. 10. 2012) LESS & FOREST dříví přebíral a odvážel, což LČR hodnotí jako podvodné jednání.

LČR uzavírají, že při určení výše BG postupovaly v souladu s právem tak, aby maximalizovaly zisk státního podniku. Pokud by tedy LČR naopak maximalizovaly zajištění pohledávek za LESS & FOREST (a jinými smluvními partnery), tratily by výrazně více, než kolik byly z titulu obchodního styku nuceny přihlásit do insolvenčního řízení.*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 29.11.2012Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
 • Vykracovanie materiálu efektívnejšie, produktívnejšie, lacnejšie a hlavne bezpečne!

  Spoločnosť WOOD & METALS, s.r.o. bola založená v r. 2001. Výrobný program tejto spoločnosti je zameraný na stavebné rezivo, rôzne prírezy a výrobu atypických paliet. Konateľom spoločnosti je Ing.Luboš Kvak, ktorý nám podal cennú spätnú väzbu k investícii do strojného zariadenia STÖRI MANTEL.
 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje Tekma SK, spol. s r.o.

  Spoločnosť Tekma SK, spol. s r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu ako výhradný distribútor drevoobrábacích technológií od renomovaných firiem ako Biesse, Costa, Cefla, ďakuje všetkým svojím zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom za podporu a pretrvávajúcu spoluprácu v roku 2012.
 • Smrad vanie z Národného lesníckeho centra (Redakčná poznámka)

  Minulý týždeň bola zverejnená informácia o neznámom portáli forestportal.nlcsk.org , ktorého vytvorenie si pred niekoľkými rokmi objednalo Národné lesnícke centrum (NLC) a na ktorý nám Európska únia prispela sumou 700-­tisíc EUR. Pre tých, ktorí túto správu nezachytili, je k dispozícií následovné video.
 • Víťaz veľtrhu Linumexpo 2012: 5-osé CNC obrábacie centrum HOLZ-HER

  Na tohtoročnej výstave Lignumexpo v Nitre si cenu veľtrhu v kategórii Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva odnieslo 5-osé CNC obrábacie centrum od firmy HOLZ-HER, model Pro Master 7225. Ako jediný CNC stroj na výstave mal konfiguráciu s 5-osím elektrovretenom, ktoré bolo možné priamo sledovať priamo pri obrábaní materiálov. Návštevníci mohli vidieť obrábanie masívneho dreva a aj MDF materiálov.
 • WEINIG GROUP na veľtrhu HOLZ-HANDWERK v Norimbergu

  Najväčší svetový drevársky a stavebný veľtrh v nemeckom Norimbergu naďalej znamená pre WEINIG GROUP úspech a víťazstvo. Vynikajúca nálada v plne obsadených halách svetového lídra z Tauberbischofsheim-u sa ukazuje každé dva roky ako magnet pre odborných návštevníkov. Nápadný je i vysoký podiel kvalifikovaných návštevníkov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.