TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha).

AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.


Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky tendrů neobsahují požadavek na bezdlužnost účastníka vůči zadavateli a vzhledem k reálným rizikům insolvence potenciálních smluvních partnerů v případě, že vítěz tendru vycházel při konstrukci nabídky z nereálných odhadů cen dříví či služeb v roce 2012, či v případě, že vítěz tendru disponuje značným zadlužením, doporučila AČMD ministru zemědělství mimo jiné:
- Prověřit míru zadluženosti vítězů tendru vůči zadavateli a existenci splátkových kalendářů mezi vítězem tendru a Lesy ČR a VYLOUČIT tak, že v případě insolvence smluvního partnera Lesů nebude případný dluh za dříví „při pni“ umocněn neplněním splátek dalších dluhů. Tento bod byl přitom doplněn o prověření případných úlev v platebních podmínkách v posledních dvou až 3 letech, tzn. o doporučení vyloučit eventuální zvýhodňování některého ze soutěžitelů a odhadnout bonitu jeho solventnosti.
- Prověřit riziko insolvence vítěze tendru a míru spolehlivosti bankovních garancí.

V návaznosti na tyto body a související obavy pak AČMD ministru doporučila vyžadovat po potenciálním smluvním partnerovi uhrazení všech případných dluhů k termínu podepsání smlouvy na léta 2012 +.

AČMD je názoru, že tyto kroky mohlo iniciovat v souladu s plněním povinností při správě cizího majetku samotné vedení Lesů ČR a požadavek na bezdlužnost soutěžitele vůči zadavateli či prověření jeho bonity solventnosti mělo být součástí podmínek tendrů letošních i loňských.
AČMD zdůrazňuje, že její tisková zpráva nehovoří o jakékoli konkrétní společnosti, tedy ani o společnosti Less & Forest, ani o holdingu LESS, jak podsouvá TZ Lesů ČR, ale výhradně obecně o „vítězích tendru“, tedy o všech společnostech, s nimiž míní Lesy uzavřít nové smlouvy.

AČMD doplňuje, že její obavy z rizik insolvence potenciálních smluvních partnerů Lesů (vítězů tendru) umocnila tisková zpráva Transparency International ze 17.10.2011, která svým obsahem vyzývá k diskuzi nad reálností cenových nabídek dominantního vítěze tendrů - společnosti LESS. TIC v ní tvrdí, že podle jejich odhadů došlo u vítězných nabídek Less & Forest k nadcenění ceny dřeva oproti ostatním uchazečům průměrně o 10 až 15 procent. "Otázkou samozřejmě zůstává, zda LESS bude schopen na základě takto naceněného sortimentu nakonec uzavřít obchody a zda na trhu existuje vůbec prostor pro takovéto zvýšení ceny dřeva. Pak by to znamenalo riziko i pro samotného vítěze tendrů," uvedla TIC.

AČMD souhlasí s názorem, že jde z tohoto pohledu zejména o riziko zadavatele. A vzhledem k potenciálnímu oligopolnímu postavení společnosti LESS v konečném důsledku i o riziko pro fungování celého lesnicko-dřevařského komplexu. Shledávat společnost LESS jako přední příklad vítěze tendrů, kteří by měli být prověření dle obecných doporučení AČMD, je tudíž přirozené. AČMD tak přesto ve své TZ neučinila a držela se obecného vyjádření.

Nutné je přitom vnímat i související obavu AČMD, že je avizovaná míra krytí pohledávek bankovními garancemi nedostatečná, což Lesy ČR ve své TZ nerozporují.

„Obvinění Lesů ČR je evidentně neseriózní a účelové. Lesy zcela pomíjí oprávněnost našich obav z budoucího vývoje, nerozlišují ani význam termínů, nezabývají se indiciemi ani souvislostmi. O účelové poškození jména jakékoli právnické či fyzické osoby nám nikdy nešlo a ani nejde. A jsme přesvědčeni, že se ničeho takového ani nedopouštíme. Otázkou je, jestli se toho ve své tiskové zprávě nedopouští Lesy ČR vůči nám.“ sděluje prezident AČMD Zdeněk Valný. „AČMD se v této záležitosti nesníží ani k žádným osobním útokům vůči zástupcům Lesů ČR. Nechť si veřejnost, media i nový pan ministr udělají úsudek sami.“ uzavírá prezident AČMD.

Na případné řešení sporu soudní cestou je AČMD připravena a nemá z jeho výsledku obavy. Náklady státního podniku Lesy ČR na právní služby považuje předem za neúčelně vynaložené veřejné prostředky.

Příloha:

Tisková zpráva Lesů ČR ze dne 26.10.2011


Reakce LČR na zavádějící a lživé informace AČMD

Z tiskové zprávy Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů je čitelná pokračující snaha této asociace a jejího prezidenta Zdeňka Valného očerňovat a poškozovat státní podnik Lesy ČR šířením nepravdivých a lživých tvrzení, tentokrát o velkém dluhu společností holdingu Less k podniku Lesy ČR, a to v souvislosti s účastí společnosti Less&Forrest ve veřejné zakázce na lesnické činnosti od roku 2012 a podáním nejlepších cenových nabídek na nadpoloviční část této veřejné zakázky.

Tvrzení AČMD a pana Valného o existenci velkého dluhu Less&Forrest k podniku Lesy ČR není pravda. Lesy ČR prohlašují, že společnost Less&Forrest nemá k LČR žádné dluhy
, nemá ani uzavřen splátkový kalendář ani prodlouženou lhůtu splatnosti faktur ani žádnou půjčku od LČR; není nijakým způsobem upřednostňována nebo zvýhodňována.

Na upřesnění uvádíme, že ani žádný z ostatních účastníků veřejné zakázky na lesnické činnosti od roku 2012, umístěných na prvních třech pořadích, nemá k LČR žádné dluhy a nebyl a není nijakým způsobem zvýhodňován či upřednostňován.

Přestože jsou tyto skutečnosti objektivními účetními fakty, šíří pan Valný vymyšlené a nepravdivé zprávy o existenci velkého dluhu jednoho z účastníků tendrů mezi novináře a členy Parlamentu, kteří se záležitostí dále zabývají.

Lesy ČR uplatní postupy právní obrany proti šíření nepravdivých, vymyšlených a zavádějících zpráv panem Valným.
V Hradci Králové, 26. října 2011*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 27.10.2011Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.